Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u de algemene voorwaarden van de www.nationaletelefoongids.nl (verder alleen "Dienst"). Elke bezoeker wordt geacht de Algemene voorwaarden volgen te volgen, mocht dit niet het geval zijn mag er geen gebruik worden gemaakt van deze dienst.

Disclaimer/Aansprakelijkheid

Nationaletelefoongids.nl besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar Websites. Nationaletelefoongids.nl kan desondanks niet garanderen dat alle hierop gepubliceerde gegevens volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Website

Nationaletelefoongids.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Websites en Apps is geplaatst. Jij bent als gebruiker zelf volledig aansprakelijk jegens Nationaletelefoongids.nl, andere gebruikers en derden voor het gebruik van de Websites dan wel voor het niet handelen conform deze voorwaarden en jij vrijwaart Nationaletelefoongids.nl dan ook voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Nationaletelefoongids.nl kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Websitegeschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Je bent je er van bewust dat een Website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Nationaletelefoongids.nl ter zake niet aansprakelijk is. Nationaletelefoongids.nl kan een redactionele, inhoudelijk of andere controle uitoefenen op door derde geplaatste content, maar doet dit niet in alle gevallen.

Nationaletelefoongids.nl mag te allen tijde informatie van de Websites verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden dan wel indien er sprake is van overtreding door een gebruiker van de regels zoals in deze Gebruiksvoorwaarden genoemd. Nationaletelefoongids.nl heeft ook het recht om ingezonden tekst op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Gebruikmaken van de Dienst

Bezoeker van deze Dienst zal niet gebruikmaken van de systeemfouten of deze fouten actief opzoeken of misbruiken van deze Dienst op een andere manier. Het is verboden om Dienst als een instrument voor concurrentiestrijd en voor marketingredenen te gebruiken.

Links naar andere websites

De Websites van Nationaletelefoongids.nl kunnen links naar andere Websites bevatten. Nationaletelefoongids.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de Websites en/of Apps waarnaar Nationaletelefoongids.nl linkt.

We hebben geen controle over en/of verantwoordelijkheid voor de inhoud, praktijken van websites en diensten van derde partijen.

Copyright

Het is verboden om de geautomatiseerde robots aan te maken voor deze Dienst, het opzoeken, verzamelen en opslaan van de data door de derde persoon. Het is verboden om de teksten of delen van deze Dienst te copiëren door de derde partij.

Gebruik van de Websites en Apps

Bij het gebruik van de Websites van de Nationaletelefoongids.nl ben je verplicht om:

  • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
  • geen inbreuk te maken op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig jegens Nationaletelefoongids.nl of derden te handelen;
  • alle toepasselijke in deze voorwaarden vermelde regels na te leven; en/of
  • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.
  • deze niet gebruiken op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze partners en adverteerders of voor andere gebruikers van de Websites
  • geen ongewenste berichten versturen van commerciële aard ('spam') aan personen van wie je het emailadres via de Websites van Nationaletelefoongids.nl hebt verkregen;
  • de beveiliging van de Websites van Nationaletelefoongids.nl niet omzeilen, wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of belemmeren;
  • niet anderen bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen;
  • geen materiaal of berichten plaatsen die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en/of - geen virussen of documenten verspreiden die andere schadelijke componenten bevatten.
  • Nationaletelefoongids.nl behoudt zich het recht voor om bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over geplaatste content van gebruikers die is strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

Door jou verstrekte content en Notice & Take Down mogelijkheid.

Op bepaalde onderdelen van de Website en Apps kan jij en andere gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Door het aanbieden van content op de Website verklaar en garandeer jij als gebruiker dat jij gerechtigd bent en/of je benodigde toestemming hebt, om de door jou geplaatste content openbaar te maken en te verveelvoudigende of in licentie te geven aan Nationaletelefoongids.nl en andere gebruikers van de Websites en jij vrijwaart Nationaletelefoongids.nl dan ook voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Wij respecteren de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de Website van Nationaletelefoongids.nl. Indien je meent dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten, verzoeken wij je ons te voorzien van de volgende informatie: - je adres, telefoonnummer en e-mailadres; - een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens jou inbreuk is gemaakt; - een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makend materiaal is aangetroffen; - een verklaring van jou dat je te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik; - een verklaring van jou dat de door jou verstrekte informatie juist is en dat je bevoegd bent om op te treden; en - jouw handtekening. - Je kunt de informatie zenden aan: Nationaletelefoongids.nl via het contact formulier

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze Website neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Overig

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze Website, App en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door gebruik te blijven maken van de Websites en Apps stem je als gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Overig

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.